Wtorek,  21  sierpnia   2018 r.  Joanny, Kazimiery, Piusa

Dodatkowe dni wolne

Zachowano dotychczasowe zasady określania prowadzenia zajęć w ciągu pięciu lub sześciu dni tygodnia oraz ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych jak i dotychczasowe kompetencje rady szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego w zakresie opiniowania:

- [§ 4 ust. 2] prowadzenia w szkole podstawowej zajęć w ciągu pięciu lub sześciu dni tygodnia, przy zmianowości 2 i więcej, po zaopiniowaniu przez radę szkoły i rady pedagogicznej,

- [§ 4 ust. 3] organizacji tygodnia pracy w szkołach innych niż szkoła podstawowa, po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także w porozumieniu z podmiotami organizującymi praktyczną naukę zawodu,

- [§ 5 ust. 1] ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach lub placówkach po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada szkoły lub placówki nie została powołana – rady pedagogicznej, z tym, że w przypadku szkół wymagana jest także opinia rady rodziców i samorządu uczniowskiego (wymiar dodatkowo wolnych dni jest podany w § 5 ust. 1 lit. a – c) i tak dla:

- szkół podstawowych – do 8 dni,

- liceów ogólnokształcących i techników – do 10 dni,

- branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i placówek kształcenia praktycznego – do 6 dni,

- [§ 5 ust. 5] ustalania w szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, niezależnie od dni wolnych ustalonych na podstawie § 5 ust. 1 po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub placówki rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego oraz za zgodą organu prowadzącego pod warunkiem ich odpracowania w wyznaczone soboty.

Dyrektor informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o wolnych dniach w terminie do dnia 30 września, a w szkołach w których odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w terminie do 31 grudnia.

U nas dni wolne:

30 kwietnia 2018

2 maja 2018

4 maja 2018

1 czerwca 2018